TGD Sliding Door Products top

ประตูบานเลื่อนโค้ง

line
ประตูบานเลื่อนโค้ง

ประตูบานเลื่อนโค้งสรรสร้างผลงานทางสถาปัตย์และบ่งบอกถึงรสนิยมและภาพลักษณ์ในครั้งแรกที่พบเห็น ประตูบานเลื่อนโค้งนี้อากาศสามารถเข้าออกได้ตลอดทั่วบริเวณทางเข้า ได้มากกว่าประตูบานเลื่อนแนวตรงถึง 40%

ทางเลือกในการใช้งาน
  • ระบบ air-lock (interlock) ระบบชุดควบคุมประตู2 บาน
  • การตั้งปิด : ด้วยการกดปุ่ม ประตูจะปิดโดยอัตโนมัติและไม่ถอยหลัง
  • ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ: สามารถทำงานร่วมกันกับระบบที่ใช้อยู่ได้
โครงสร้างเพิ่มเติม
  • ระบบ air-lock : ระบบชุดควบคุมประตู2 บาน
  • Access control : ถูกควบคุมด้วยกุญแจ ปุ่ม การรับและจับด้วยคลื่นวีดีโอ และ ข้อมูลไบโอเมตริกซ์
  • การหยุดค้างระยะใกล้ : ด้วยการกดปุ่ม ประตูจะปิดโดยอัตโนมัติและไม่ถอยหลัง
  • ระบบอัตโนมัติของงานอาคาร: สามารถทำงานร่วมกันกับระบบที่ใช้อยู่
ประตูบานเลื่อนโค้ง
ประตูบานเลื่อนโค้ง
Download Brochure Download Drawing Product Specification
Sliding Door Products
ประตูบานเลื่อนโค้ง ประตูบานเลื่อนโค้ง ประตูบานเลื่อนโค้ง
ประตูบานเลื่อนโค้ง ประตูบานเลื่อนโค้ง ประตูบานเลื่อนโค้ง
ประตูบานเลื่อนสไลด์
ประตูบานเลื่อนซ้อน
ประตูบานเลื่อนโค้ง
ประตูบานเลื่อนเข้ามุม
ประตูบานเลื่อนน้ำหนักสูง
Swing Door Embedded
ประตูบานสวิง
ประตูบานเฟี้ยม
ประตูหมุน
Revolving Door with Showcase
ประตูปิดผนึกแน่น
self-closing-door-standard
self-closing-door-standard
Request Quote
bottom